Algemene handelsvoorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden

1. Algemeen

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten, ook als binnen een zakelijke relatie een bepaalde orderbevestiging niet plaatsvindt. Inkoopvoorwaarden van klanten zijn niet van toepassing ook als daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen moet worden gemaakt.

b) Overeenkomsten met onze medewerkers, met name garanties, zijn alleen geldig als ze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

2. Leveringen

a) We hebben het recht om bestellingen in delen af te leveren die afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, mits dit in het belang van de koper is. Redelijk is met name een deellevering als het niet gaat om onderdelen die als één geheel bij elkaar horen en dus samen verkocht dienen te worden.

b) De levering vindt plaats op het afgesproken afleveradres. De verzending geschiedt op risico van de koper. Op verzoek van de koper kunnen alle zendingen tegen een risico van ½ % van de waarde tegen schade worden verzekerd.

c) De installatie van gas-, water- en elektrische aansluitingen en de waterafvoer maken geen deel uit van het leveringsprogramma. De koper dient zelf zorg te dragen voor de vereiste aansluitingen, met inachtneming van de geldende voorschriften.

d) Overmacht, wettelijke eisen en overige omstandigheden buiten onze schuld, zoals verkeersincidenten of bedrijfsonderbrekingen, arbeidsgeschillen, een tekort aan vervoersmiddelen of brand, ontslaan ons voor de duur van deze incidenten van de leverplicht. We hebben het recht de overeenkomst te herroepen indien het op grond van bovengenoemde redenen niet meer redelijk is aan de voorwaarden van de overeenkomst te voldoen. Een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding aan de koper is in dat geval uitgesloten.

 e) We hebben het recht om wijzigingen aan te brengen aan de constructie, afmetingen en gewichten van de geleverde goederen, mits deze voor de koper bij een objectieve beoordeling van alle omstandigheden aanvaardbaar zijn.

f) Bij koop op afroep moet de koper de goederen minstens 3 maanden na de dag van de opdrachtbevestiging hebben afgenomen. Voor de leveringstermijnen zijn de hierboven beschreven voorwaarden van toepassing.

g) In overeenstemming met de huidige voorschriften voor verpakkingen in Duitsland nemen wij de verantwoordelijkheid voor het terugnemen en recyclen van de lege verpakkingsmaterialen. Alle systeemgebonden kosten (bijvoorbeeld huurcontainers) zijn voor rekening van de koper.

 

3. Prijzen en termijnen

a) De leverings- en werktijd en de reiskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

b) Een korting is alleen toegestaan bij bijzondere overeenkomsten en alleen als alle eerdere rekeningen al betaald zijn.

c) Een verrekening door de koper is slechts toegestaan met onomstreden en rechtsgeldige claims.

d) Als de koper in het handelsverkeer met de onderneming een cheque of schuldbekentenis niet inwisselt, of er zijn achterstallige betalingen, of er wordt helemaal niet meer betaald, of er zijn andere belemmeringen voor het voldoen aan de betalingsverplichting, dan worden alle aanspraken die voortvloeien uit de zakelijke overeenkomst met de koper voor reeds geleverde goederen onmiddellijk opeisbaar, ook als daarvoor een schuldbekentenis is afgegeven. Er bestaat geen retentierecht vanwege de schuldbekentenis. Verdere leveringen kunnen we koppelen aan eerdere borgsommen of termijnbetalingen van de koopprijs. Indien niet binnen een redelijke termijn aan betaling van de borgsom wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of een schadevergoeding te eisen voor het niet nakomen van de overeenkomst.

e) Treden bij de koper situaties op waardoor zijn kredietwaardigheid in twijfel kan worden getrokken, of worden dergelijke omstandigheden van vóór het sluiten van de overeenkomst ons achteraf bekend, dan kunnen wij de levering koppelen aan eerdere borgsommen of termijnbetalingen van de koopprijs. Dit geldt ook als de koper een schuldbekentenis heeft afgegeven. Er bestaat geen retentierecht vanwege de schuldbekentenis.

 

4. Eigendomsvoorbehoud

a) De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat aan de totale betalingsverplichting is voldaan, in alle zakelijke transacties met de ondernemer tot aan de betaling van alle lopende en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de koper.

b) In geval van wederverkoop staat de koper meteen de vorderingen uit de wederverkoop aan een derde partij ter hoogte van de door ons in rekening gebrachte waarde van de voorbehouden goederen met alle bijkomende rechten met voorrang aan ons af. De koper is onder voorbehoud van de intrekking gemachtigd tot confiscatie van de vooraf overgedragen vorderingen.

c) De koper is alleen dan gerechtigd tot de wederverkoop van voorbehouden goederen in een gebruikelijke en volgens de voorschriften verlopende bedrijfsvoering, en alleen onder het voorbehoud dat de koper met zijn afnemer een overeenkomst van eigendomsvoorbehoud heeft en de vorderingen uit de wederverkoop daadwerkelijk aan ons worden overgedragen. De koper heeft geen recht op andere beschikkingen over de voorbehouden goederen, in het bijzonder verpandingen of cessie tot zekerheid. De koper moet ons direct op de hoogte stellen van verpandingen en andere ingrijpen door derden. De koper is verplicht de kosten van interventies te vergoeden. Bij surseance van betaling, aanvraag of heropening van een insolventieprocedure of bij de start van een schikkingsprocedure vervalt het recht tot wederverkoop en het innen van de toegekende vorderingen.

d) Voor zover wij na het herroepen van de overeenkomsten de vrijgave van de voorbehouden eigendommen verlangen en volgens de wettelijke bepalingen het recht hebben een schadevergoeding op te eisen in plaats van de geleverde goederen, mogen wij de voorbehouden eigendommen verkopen onder bescherming van de belangen van de koper voor een zo goed mogelijke prijs, of van de koper de normale verkoopwaarde van de voorbehouden goederen op het tijdstip van de herroeping van de overeenkomst opeisen. Op verzoek van de koper, dat alleen direct na de herroeping van de voorbehouden eigendommen kan worden geformuleerd, kiest de koper een van overheidswege aangestelde deskundige om een schatting te maken van de normale marktwaarde. De koper draagt de totale kosten van de herroeping en de verwerking van de gekochte goederen. Verwerkingskosten bedragen zonder bewijs 10% van de normale marktwaarde. Dit kan hoger of lager uitvallen, als de verkoper bewijs heeft van hogere of de koper van lagere kosten.

e) Is de waarde van de voorziene zekerheden die ten grondslag liggen aan de insolventieregeling van de verwijderde/vervangende goederen meer dan 20% van onze vordering, of bij zekerheden die ten grondslag liggen aan de geïsoleerde goederen meer dan 45%, dan zijn we op verzoek van de koper verplicht tot heroverdracht of vrijgave van de zekerheden, naar onze keuze.

 

5. Verzending

a) De afnemer neemt de verplichting op zich de verzonden goederen op eigen kosten te laten verzekeren tegen brand en diefstal. Indien de zending niet voldoende verzekerd is, is de afnemer
aansprakelijk voor verlies of beschadiging, ook als dit buiten zijn schuld valt.

b) Bij wederverkoop van de verzonden goederen is onze toestemming vereist. De afnemer ziet bij deze af van alle claims op de koper aan ons in overeenstemming met de voorwaarden zoals

beschreven onder punt 5 b.

c) Wij hebben het recht de verzonden goederen op elk moment te laten controleren en teruggave aan ons of een derde te eisen. De afnemer draagt de totale kosten voor verzending en eventuele reparatie- en verwerkingskosten.

 

6. Aansprakelijkheid voor gebreken

a) Indien bij gedegen onderzoek direct na ontvangst van de goederen duidelijke gebreken zijn aangetroffen, moeten deze in het handelsverkeer tussen de onderneming en publiekrechtelijke rechtspersonen direct na de ontdekking schriftelijk worden gemeld.

b) Gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig handelen of zonder onze toestemming uitgevoerde reparaties of ingrijpen, vallen niet onder onze aansprakelijkheid voor gebreken.

c) In het handelsverkeer tussen de onderneming en publiekrechtelijke rechtspersonen zijn wij in geval van materiële gebreken verplicht tot reparatie van het defect of tot levering van goederen zonder gebreken. Zijn we meer dan 4 weken te laat met de reparatie van het defect of met de levering van vervangende goederen, mislukt een reparatie bij een tweede poging zonder een oplossing te brengen, dan heeft de koper het recht om de koopovereenkomst te ontbinden of om de schade in mindering te brengen van de aankoopprijs. Verdere aansprakelijkheden voor gebreken zijn uitgesloten. Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de koper die voortvloeien uit de overname van een garantie voor de kwaliteit van de goederen. Voor schadeclaims met betrekking tot het voorkomen van een defect is punt 8 van de voorwaarden van toepassing.

d) Claims voor aansprakelijkheid bij gebreken verjaren bij zakelijke transacties tussen de onderneming en publiekrechtelijke rechtspersonen een jaar na levering van de gekochte goederen. De verjaringstermijn bedraagt twee jaar bij huishoudelijke apparaten die zijn doorverkocht aan de consument.

 

7. Schadevergoeding

a) In alle gevallen waarin de koper verplicht is tot het betalen van een schadevergoeding in plaats van het leveren van de goederen, kunnen wij onder voorbehoud van het bewijs een schadevergoeding eisen die 20% hoger ligt dan de koopprijs. Het staat de koper vrij te bewijzen dat er geen schade is, of dat deze beduidend lager is.

b) Claims tot vergoedingen voor schade of vervangende goederen van de koper (in het vervolg: schadeclaims) om welke wettelijke reden dan ook, met inbegrip van schending van de rechten die voortvloeit uit de overeenkomst en uit ongeoorloofd gebruik, zijn uitgesloten.

Dit is niet van toepassing op vorderingen voor productaansprakelijkheid, in het geval van opzet en grove nalatigheid, wegens schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid en wegens de schending van de fundamentele contractuele verplichtingen. De schadeclaim op grond van fundamentele contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de kenmerkende, voorzienbare schade, voor zover hier geen opzet of grove nalatigheid aan ten grondslag ligt of geen aansprakelijkheid is wegens schade aan het leven, het lichaam en de gezondheid.

c) Indien de koper recht heeft op een schadeclaim, geldt voor dit recht een termijn van één jaar, beginnend bij het begin van de voor de claims voor de gebreken geldende verjaringstermijn. Dit geldt niet voor schadeclaims op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

 

8. Retentierecht

Een retentierecht van de koper is uitgesloten, tenzij dit recht voortvloeit uit dezelfde overeenkomst.

 

9. Ontbinding van de overeenkomst

In geval van onttrekking uit het koopcontract vanwege verwijtbare schendingen van de overeenkomst door de koper, kunnen wij de volgende vorderingen doen:

a) bijzondere kosten naar aanleiding van de overeenkomst, bijvoorbeeld commissies, verzendkosten of vergoedingen voor schade die is ontstaan door een fout van de koper.

b) een vergoeding voor de ingebruikgeving en de daarmee gepaard gaande waardevermindering. In de regel wordt de vergoeding als volgt berekend, afhankelijk van het behoud van de waarde: bij annulering en overdracht na levering binnen 3 maanden 30% van de verkoopprijs en voor elke volgende maand 3% van de verkoopprijs. In het handelsverkeer met de consument geldt dat deze heeft ingestemd met het bewijs, dat een schade of een waardevermindering niet is ontstaan of lager is dan het bedrag ineen.

 

10. Plaats van nakoming, jurisdictie, rechtskeuzebepaling

a) De plaats van nakoming voor onze diensten is Gütersloh.

b) In het handelsverkeer met kooplieden en publiekrechtelijke rechtspersonen geldt dat de jurisdictie voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie de vestigingsplaats van de firma Miele & Cie. KG is. De firma Miele & Cie. heeft echter ook het recht de afnemer aan te klagen in zijn woonplaats.

c) Uitsluitend de Duitse rechtspraak is van toepassing.
10/04