Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden voor consumenten

Algemene Verkoopvoorwaarden van Miele Nederland B.V.

Deze Algemene Voorwaarden van Miele Nederland zijn in overeenstemming met de voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) en zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
4. Dag: kalenderdag; 
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:
Miele Nederland b.v.
Handelend onder de naam/namen:
-  Miele Shop

Vestigingsadres: 
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoonnummer: 0347 37 88 88 

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag: 08.30 tot 17.00 uur
E-mailadres: info@miele.nl
KvK-nummer: 23040938
Btw-nummer: NL001237214B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    
   a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
   f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
        
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    
   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
    
   a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
   b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
        
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
    
   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
        
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
    
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
        
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
    
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Producten in de Miele Shop worden bezorgd door Post NL. Op zondag en maandag vinden er geen leveringen plaats.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
    a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd. 
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede


Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. 
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:

Miele Nederland
t.a.v. onderdelenbalie
Antwoordnummer 10
4100 VP Vianen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U kunt de redelijk door u gemaakte kosten per e-mail, via info@miele.nl aan ons doorgeven. Wij zullen deze kosten vergoeden.

 

Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan Miele Nederland
t.a.v. onderdelenbalie
Antwoordnummer 10
4100 VP Vianen
info@miele.nl

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende
de verkoop van de volgende goederen:

typenummer: _____________________________________

ordernummer: ____________________________________

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

Datum: __________________________________________

- Uw Naam _________________________________________________

- Uw adres __________________________________________________

- Handtekening ___________________________________________________

- Datum ____________________________________________________


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

----------

Download hier het herroepingsformulier

Download algemene voorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden voor dealers

Algemene Verkoopvoorwaarden van Miele Nederland B.V., van toepassing op verkopen aan geautoriseerde Dealers en Professionele kopers

I. Definities
1. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Betalingstermijn  De in de Overeenkomst bepaalde tijd waarbinnen de betaling moet hebben plaatsgevonden.
Consument Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Dealer Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt en die door Miele is geautoriseerd als wederverkoper van Miele-producten.
Garantietermijn De termijn die staat voor de fabrieksgarantie zoals omschreven in de Miele
Garantievoorwaarden De garantievoorwaarden van Miele Nederland B.V., van toepassing op nieuwe apparatuur.
Levertijd  De in de Overeenkomst bepaalde tijd waarbinnen de levering moet zijn uitgevoerd.
Miele Miele Nederland B.V.
Adres: De Limiet 2, 4131 NR Vianen
Postadres: Postbus 166, 4130 ED Vianen
Telefoon: (0347) 37 88 88
Fax: (0347) 37 83 91
E-mail: info@miele.nl
Website: www.miele.nl
IBAN:DE16512106009223964017
BTW-nummer: NL 001237214B01
KvK Utrecht: 23040938
Overeenkomst Iedere overeenkomst tussen Miele en Dealer/Professionele koper, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Professionele koper Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, niet zijnde een Dealer.
Reparatievoorwaarden De reparatievoorwaarden van Miele Nederland B.V., van toepassing op reparatieopdrachten aan Miele Nederland B.V.

II. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen en op alle door Miele gesloten overeenkomsten van koop en tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

III. Offerte en/of aanbiedingen
1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier (4) weken, waarbij overeenkomsten uitsluitend tot stand komen op de wijze als voorgeschreven in artikel V.1 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

IV. Prijzen
1. De door Miele vermelde prijzen luiden exclusief omzetbelasting, maar inclusief kosten voor vervoer naar een afleveringsadres binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

V. Totstandkoming Overeenkomst
1. De overeenkomst tot koop van zaken, dan wel onderdelen daarvan en de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden komen tot stand door een daartoe strekkend aanbod van Dealer/Professionele koper en aanvaarding van dit aanbod door Miele. Indien het aanbod mondeling wordt gedaan, dan geldt de schriftelijke aanvaarding door Miele, onder vermelding van datum, als bewijs van de Overeenkomst.

VI. Zekerheidstelling
1. Miele is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de Overeenkomst voort te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van Dealer/Professionele koper te vorderen.

VII. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan Dealer/Professionele koper afgeleverde zaken blijven eigendom van Miele totdat alle vorderingen van Miele op Dealer/Professionele koper uit de Overeenkomst met betrekking tot de levering van die zaak of met de Overeenkomst samenhangende werkzaamheden voldaan zijn. Daarnaast geldt het voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Miele op Dealer/Professionele koper heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Dealer/Professionele koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens Miele uit de Overeenkomst. Het voorbehouden eigendom geldt mede voor hetgeen Miele uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten van Dealer/Professionele koper te vorderen heeft of zal hebben.

2. Dealer/Professionele koper zal de onder eigendomsvoorbehoud overgedragen zaken op zodanige wijze houden, dat deze zaken te allen tijde individualiseerbaar blijven als in eigendom toebehorend aan Miele.

3. Dealer/Professionele koper zal door Miele onder eigendomsvoorbehoud overgedragen zaken slechts op een zodanige wijze in toonzaalopstellingen, demokeukens e.d. opstellen dat de eigendomsrechten van Miele na de opstelling niet vervallen door originaire eigendomsverkrijging.

4. Miele zal te allen tijde gerechtigd zijn alle onder eigendomsvoorbehoud overgedragen zaken onder zich te nemen indien Dealer/Professionele koper in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens Miele. Dealer/Professionele koper zal Miele op eerste verzoek toegang verlenen tot alle locatie(s) waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zich bevinden.

5. Dealer/Professionele koper heeft het recht de goederen, mits in het kader van zijn gebruikelijke bedrijfsuitoefening, te verkopen en in eigendom over te dragen.

VIII. Levertijd
1. De Levertijd wordt altijd geacht bij benadering te zijn overeengekomen.

2. Indien de Levertijd door toedoen van een der partijen wordt overschreden, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst na schriftelijke sommatie en ingebrekestelling op een termijn van vier (4) weken, waarbinnen de in gebreke zijnde partij alsnog aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen, geheel dan wel gedeeltelijk in geval van gedeeltelijke nakoming, te ontbinden.

IX. Garantie
1. Op alle geleverde Miele-apparaten verleent Miele een fabrieksgarantie onder de voorwaarden zoals nader omschreven in de bij de apparatuur geleverde Miele Garantievoorwaarden.

2. Op door Miele uitgevoerde reparaties geldt een garantie van één (1) jaar op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten onder de voorwaarden zoals nader omschreven in de Miele Reparatievoorwaarden.

3. Miele zal jegens Dealer/Professionele koper niet gebonden zijn door uitingen en handelingen van derden, waaronder Dealers, met betrekking tot haar garantieregeling.

4. Afhandeling van claims van Consumenten/Professionele kopers binnen de termijn van een door Miele verstrekte garantie dienen te worden voorgelegd aan Miele en worden door Miele behandeld, tenzij tussen Dealer/Professionele koper en Miele tevoren een regeling is getroffen op grond waarvan Dealer/Professionele koper door Miele is geautoriseerd om deze claims af te handelen.

5. Claims op basis van de wettelijke regeling van de consumentenkoop na het verlopen van een door Miele verstrekte garantie moeten worden voorgelegd aan Miele. Miele verplicht zich om deze claims binnen bekwame tijd te behandelen.

6. Behandeling van de claims als bedoeld in artikel IX.2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door derden of door Dealer/Professionele koper zelf zonder autorisatie van Miele ontbeert de garantie op reparaties van Miele en bindt Miele ook niet anderszins, tenzij Miele aantoonbaar in gebreke is gebleven of anderszins niet in staat is om de claim met inachtneming van de wettelijke regels te behandelen. Dealer/Professionele koper die in dergelijke gevallen zelf de klacht behandelt kan volgens de wet de kosten daarvan op Miele verhalen. Die kosten zullen de normen van goed handelsgebruik niet overstijgen. Miele en Dealer/Professionele koper kunnen tevoren overeenkomen dat deze claims door of namens Dealer/Professionele koper kunnen worden behandeld.

X. Aflevering en risico-overgang
1. Miele zal de zaken in beginsel inpandig en gelijkvloers bij Dealer/Professionele koper afleveren en de zaken aldus in de macht van Dealer/Professionele koper stellen, waarna het risico van de zaken, waaronder onder meer wordt verstaan schade door beschadiging en verlies, voor rekening van Dealer/Professionele koper komt.

2. Wanneer niet inpandig of gelijkvloers kan worden afgeleverd, gaat – tenzij anders overeengekomen – het in artikel X.1 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden genoemde risico direct over na het lossen van de zaken uit het transportmiddel.

3. Onder alle omstandigheden gaat het in artikel X.1 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden genoemde risico over op Dealer/Professionele koper bij fysieke, feitelijke aanbieding van de zaken en aanvaarding daarvan door Dealer/Professionele koper.

4. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn installatie, montage en aansluitwerkzaamheden voor rekening van Dealer/Professionele koper.

5. Dealer/Professionele koper is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren op zichtbare gebreken en/of beschadigingen en deze terstond na constatering schriftelijk aan Miele te melden.

6. Klachten over de afgeleverde zaken dienen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk aan Miele kenbaar gemaakt te worden. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen.

XI. Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden zonder korting of verrekening uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Dealer/Professionele koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling vereist is. Dealer/Professionele koper is vanaf dat moment rente verschuldigd van 1,25% per maand of per gedeelte daarvan over het uitstaande bedrag.

3. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor Miele voortvloeien uit het niet nakomen door Dealer/Professionele koper van enige (betalings)verplichting komen voor rekening van Dealer/Professionele koper. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50, tenzij Miele kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijke kosten verschuldigd zijn.

4. Door Dealer/Professionele koper gedane betalingen strekken steeds eerst tot aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de langst openstaande opeisbare facturen, zelfs al vermeldt Dealer/Professionele koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

XII. Opschorting
1. Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn heeft Miele het recht verdere uitvoering van alle tussen Miele en Dealer/Professionele koper lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling is verricht en worden alle vorderingen van Miele op Dealer/Professionele koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

XIII. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Miele jegens Dealer/Professionele koper is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Miele van haar (garantie)verplichtingen onder de Overeenkomst.

2. Als, in weerwil van artikel XIII.1 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden toch aansprakelijkheid in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming of een onrechtmatige daad aan de zijde van Miele wordt aangenomen, is deze beperkt tot de waarde van de tussen partijen gesloten Overeenkomst met een maximum € 5.000 per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak met een gecumuleerd maximum van € 15.000 per jaar.

3. Miele is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of andere gevolgschade geleden door Dealer/Professionele koper of enige derde.

4. Iedere aansprakelijkheid van Miele vervalt indien Dealer/Professionele koper niet in overeenstemming met de door Miele aan hem gegeven instructies of de bij de zaak behorende handleiding handelt.

5. De voorgaande beperkingen gelden niet voor aansprakelijkheid voor aan Miele toe te rekenen onrechtmatige daden of tekortkomingen in de nakoming van door haar gesloten koopovereenkomsten die leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade aan eigendommen van Dealer/Professionele koper of derden, wanneer deze het directe gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van (hulppersonen van) Miele en met een maximum van € 1.500.000 in totaal per gebeurtenis.

XIV. Geschillen
1. Op overeenkomsten met Miele is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Miele de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Dealer/Professionele koper of op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een rechter in een andere plaats bevoegd is.

Reparatievoorwaarden

Reparatievoorwaarden van Miele Nederland B.V., van toepassing op reparatieopdrachten aan Miele Nederland B.V.

I. Definities
1. In deze Reparatievoorwaarden wordt verstaan onder:

Consument Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Dealer

 

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt en die door Miele is geautoriseerd als wederverkoper van Miele-producten.
Garantievoorwaarden De garantievoorwaarden van Miele Nederland B.V., van toepassing op nieuwe apparatuur.
Huishoudelijke apparatuur Miele-producten die in de regel aan Consumenten worden verkocht.

Miele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miele Nederland B.V.
Adres: De Limiet 2, 4131 NR Vianen
Postadres: Postbus 166, 4130 ED Vianen
Telefoon: (0347) 37 88 88
Fax: (0347) 37 83 91
E-mail: info@miele.nl
Website: www.miele.nl
IBAN: DE16512106009223964017
BTW-nummer: NL 001237214B01
KvK Utrecht: 23040938
Professionele apparatuur Miele-producten die in de regel niet aan Consumenten worden verkocht.
Professionele koper Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, niet zijnde een Dealer.
Technicus Een door Miele aangewezen technicus die met toestemming van Miele het defecte apparaat onderzoekt en, indien mogelijk, repareert.

II. Toepasselijkheid
1. Deze Reparatievoorwaarden zijn van toepassing op door Dealers, Professionele kopers en Consumenten gegeven reparatieopdrachten aan Miele.

2. Op dergelijke reparatieopdrachten zijn respectievelijk ook de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Dealers en Professionele kopers en de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Consumenten van toepassing.

3. Een Consument kan in het geval van een reparatie aan een Huishoudelijk apparaat tevens een beroep doen op de Vlehan Reparatievoorwaarden zoals die te vinden zijn op www.vlehan.nl en welke van toepassing zijn op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

4. Deze Reparatievoorwaarden zijn niet van toepassing op reparaties die voortvloeien uit de Miele Garantievoorwaarden of de wettelijke regeling omtrent koop.

III. Offerte
1. Alvorens een reparatie wordt uitgevoerd, zal een Technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand daarvan zal Miele een zo nauwkeurig mogelijke begroting opstellen van de benodigde onderdelen, voorrijkosten, arbeidsloon en eventuele transportkosten.

2. Desgevraagd zal deze begroting schriftelijk aan de Consument of Dealer/Professionele koper worden overgelegd.

3. Indien de Consument of Dealer/Professionele koper besluit op basis van de begroting de reparatie niet te laten uitvoeren, zullen alleen de voorrijkosten en het arbeidsloon in rekening worden gebracht. Ten aanzien van de Consument zal daartoe voorafgaand aan het ontstaan van deze verplichting worden gespecificeerd op welke wijze de voorrijkosten en het arbeidsloon worden berekend.

IV. Uitvoering van de reparatieopdracht
1. Indien tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de begroting zal worden overschreden, zal Miele overleg plegen met de Consument, Dealer of Professionele koper en desgewenst een herziene begroting opstellen. Artikel III.3 uit deze Reparatievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

2. Indien een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie noodzakelijk is, zullen voor dit tweede servicebezoek geen voorrijkosten in rekening worden gebracht.

3. De Consument of Dealer/Professionele koper ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de uitgevoerde reparatie.

4. Reparaties worden uitgevoerd op het bij de opdracht opgegeven adres. Reparaties aan stofzuigers worden in de regel uitgevoerd in de werkplaats van Miele op de (4131 PA) Laanakkerweg 2 te Vianen.

5. Het transport van het product van en naar Miele geschiedt voor rekening en risico van de Consument of Dealer/Professionele koper.

V. Betaling
1. Betaling van reparaties aan huishoudelijke apparatuur en professionele apparatuur vindt plaats door middel van een SEPA-incassomachtiging of in specifieke gevallen middels een factuur achteraf.

2. Bij betaling middels een factuur achteraf zal Miele administratiekosten in rekening brengen.De hoogte van deze kosten zijn gepubliceerd op www.miele.nl.

VI. Garantie op de uitgevoerde reparaties
1. Op door Miele uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van één (1) jaar op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. De reparatienota geldt als Garantiebewijs.

2. Buiten de garantie op uitgevoerde reparaties vallen gebreken en storingen als gevolg van het normale gebruik van het apparaat, die worden veroorzaakt door of aan, al dan niet bij de reparatie vervangen, onderdelen die vanwege hun aard en afhankelijk van de intensiteit van het gebruik slijten, zoals rubbers, kunststof en glas.

VII. Gegevensbescherming
1. De mogelijkheid bestaat dat Miele bepaalde persoonsgegevens, zoals de naam, het privé of zakelijk adres en het e-mailadres verzamelt. Miele zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw reparatieopdracht en voor de afhandeling van eventuele daaruit voortvloeiende garantieaanspraken. De persoonsgegevens mogen door Miele worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de wettelijke regeling op het gebied van gegevensbescherming, maar zullen niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit door de wet wordt vereist.

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden van Miele Nederland B.V., van toepassing op nieuwe apparatuur.

I. Definities
1. In deze Garantievoorwaarden wordt verstaan onder:

Consument Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Dealer Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt en die door Miele is geautoriseerd als wederverkoper van Miele-producten.
Garantiebewijs De factuur of de aankoopnota en indien van toepassing bij Professionele kopers het overdrachtsprotocol.
Huishoudelijke apparatuur Miele-producten die in de regel aan Consumenten worden verkocht.
Leverdatum De dagdatum waarop het product in de macht van de Consument of Professionele koper is gesteld zoals die is vermeld op het Garantiebewijs.
Miele Miele Nederland B.V.
Adres: De Limiet 2, 4131 NR Vianen
Postadres: Postbus 166, 4130 ED Vianen
Telefoon: (0347) 37 88 88
Fax: (0347) 37 83 91
E-mail: info@miele.nl
Website: www.miele.nl
IBAN: DE16512106009223964017
BTW-nummer: NL 001237214B01
KvK Utrecht: 23040938 
Nieuwe apparatuur Huishoudelijke apparatuur en Professionele apparatuur die na het einde van hun productieproces ongebruikt zijn gebleven tot het moment van verkoop en levering aan de Consument of Dealer. Apparaten die als demonstratiemodel hebben gediend worden daaronder niet begrepen.
Professionele apparatuur Miele-producten die in de regel niet aan Consumenten worden verkocht.
Professionele koper Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, niet zijnde een Dealer.
Toebehoren Accessoires bij en onderdelen van Nieuwe apparatuur die niet duurzaam bevestigd zijn aan of in het apparaat en waarvan de aanwezigheid niet noodzakelijk is voor het functioneren van het apparaat.
Verbruiksgoederen Goederen die door het gebruik ervan ophouden te bestaan.
Voorschriften De voorschriften zoals die blijken uit de handleiding bij het desbetreffende nieuwe apparaat.

II. Duur en aanvang van de Garantievoorwaarden
1. Miele verleent vanaf de aflevering van de Nieuwe apparatuur twee (2) jaar fabrieksgarantie op Huishoudelijke apparatuur en twee (2) jaar fabrieksgarantie op Professionele apparatuur, afhankelijk van de opgave bij het specifieke apparaat.

2. De garantietermijn voor Nieuwe apparatuur begint op de Leverdatum.

3. Door reparaties en vervangingsleveringen wordt de termijn van de fabrieksgarantie niet verlengd.

III. Voorwaarden
1. De Nieuwe apparatuur moet bij een Dealer of bij Miele zijn gekocht binnen de EU, in Zwitserland of in Noorwegen en in de genoemde landen ook zijn opgesteld.

2. Op verzoek van Miele moet het Garantiebewijs worden getoond.

3. Voor wat betreft Consumenten geldt dat de aanspraken onder deze Garantievoorwaarden gelden naast de aanspraken die Consumenten op grond van de wet hebben ten opzichte van degene waarbij de Consument de Nieuwe apparatuur heeft gekocht en doen aan die rechten op geen enkele wijze afbreuk. Samengevat zijn die verschillende rechten de volgende:

  Nederlands consumentenrecht Miele fabrieksgarantie
twee jaar
Miele-Service-Certificaat*
tien jaar
(indien overeengekomen)
 
Reparatie en vervanging

Dekking voor storingen door gebreken indien het product niet voldoet aan hetgeen een consument in redelijkheid mag verwachten.

Storingen die zich voordoen worden hersteld of het product wordt vervangen, met inachtneming van garantievoorwaarden. Storingen die zich voordoen worden hersteld of het product wordt vervangen, met inachtneming van voorwaarden van dit certificaat.
Duur van aanspraken Duur is niet vast maar moet per geval worden vastgesteld op basis van hetgeen een consument redelijkerwijze van het product mag verwachten op het punt van gebreken. 2 jaar na levering. 10 jaar na levering, met uitzondering van stofzuigers waarbij een termijn van 5 jaar na levering geldt.
Kosten van dekking Geen. Geen.

Vaste prijs.

 

Wie aan te spreken De verkoper van het product. Miele Nederland, eventueel via de Dealer. Miele Nederland, eventueel via de Dealer.
Aard van de reparatie service Informatie beschikbaar bij verkoper. Miele Service Dienst komt bij u thuis (behoudens stofzuigers). Miele Service Dienst komt bij u thuis (behoudens stofzuigers).
Reparatie of vervanging in het buitenland
Informatie beschikbaar bij verkoper.
Ja, binnen EU landen, Zwitserland en Noorwegen. Ja, binnen EU landen, Zwitserland en Noorwegen.

* Vanaf 21 september 2016 is de verkoop van een Miele-Service-Certificaat beëindigd.

IV. Inhoud en omvang van de garantie
1. Gebreken worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (transportkosten, voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van Miele. De vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Miele.

2. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Miele, tenzij de door Miele aangewezen en met de werkzaamheden belaste Technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld.

3. De garantie omvat niet de levering van verbruiksgoederen en toebehoren.

V. Beperking van de garantie
Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van:
1. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende (veiligheids)voorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of montagehandleiding.

2. onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.

3. afwijkende specificaties van een apparaat dat in een ander EU-land, in Zwitserland of Noorwegen is gekocht, waardoor het apparaat niet of slechts beperkt bruikbaar is.

4. externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.

5. reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door Miele voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd.

6. gebruik van niet-originele onderdelen en niet door Miele vrijgegeven toebehoren.

7. het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing.

8. het niet functioneren van onderdelen die u als klant op eenvoudige wijze zelf kunt vervangen en waarvan de vervanging inde gebruiksaanwijzing van het betrokken apparaat is beschreven, zoals bijvoorbeeld verlichting.

9. stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door Miele aangegeven tolerantiebereik liggen.

VI. Gegevensbescherming
1. De mogelijkheid bestaat dat Miele bepaalde persoonsgegevens, zoals de naam, het privé of zakelijk adres en het e-mailadres van een Consument verzamelt. Miele zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken. De persoonsgegevens mogen door Miele worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de wettelijke regeling op het gebied van gegevensbescherming, maar zullen niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit door de wet wordt vereist.

Retouren

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. 
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar: 

Miele Nederland 
t.a.v. onderdelenbalie
Antwoordnummer 10
4100 VP Vianen 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U kunt de redelijk door u gemaakte kosten per e-mail, via info@miele.nl aan ons doorgeven. Wij zullen deze kosten vergoeden.